Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2010

26-27 XI 2010. godine

 

PRAVA SLABIJE STRANE

 

Dr Vladimir Vuletić

Novi zakon o zaštiti potrošača

Miloš Stanković LL.M

Zaštita primaoca ugovornog izdržavanja

Ivana Dragić LL.M

Pravni subjektivitet EU u kontekstu Lisabonskog ugovora

mr Svetislav Kostić

Zlo(upotreba) stranih pravnih lica za izbegavanje

plaćanja poreza u Republici Srbiji

Mr Vanja Bajović

Sporazum o priznanju krivice

Filip Bojić

Zabrana diskriminacije na radu