HARMONIUS je nezavisna organizacija, udruženje naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija, čiji je osnovni cilj harmonizacija prava u regionu jugoistočne Evrope sa pravom EU i opštim principima međunarodnog prava. U okviru svog osnovnog cilja Harmonius se naročito zalaže za:

 • Vladavinu prava;
 • Obrazovanje bez granica i nauku bez predrasuda;
 • Intenzivnu saradnju mladih naučnika i univerziteta u regionu jugoistočne Evrope;
 • Jačanje demokratskih institucija i civilnog društva;
 • Suzbijanje svih oblika korupcije;
 • Zaštitu osnovnih ljudskih i kulturnih vrednosti.

HARMONIUS ostvaruje svoje ciljeve kroz :

 • naučne i istraživačke aktivnosti
 • izdavaštvo
 • organizovanje naučnih konferencija i javnih rasprava
 • organizovanje seminara, „radionica“ , „letnjih škola“ i studentskih takmičenja
 • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, institutima, strukovnim udruženjima kao i drugim organizacijama i institucijama koje se bave harmonizacijom, istraživanjem i primenom prava
 • savetovanu aktivnost u izradi strategija, preporuka, modela i nacrta zakona.