Osnivanje

Udruženje naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija – HARMONIUS je osnovano 2007. godine sa sedištem u Beogradu i upisano je u odgovarajući registar na osnovu Rešenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije br. 130-024-00-02538/2007-07, na registarskom listu br. 4532 pod rednim brojem 13027, kao udruženje građana.

Rešenjem br. BU 4105/2010 Agencije za privredne registre (Registar uduženja) HARMONIUS je upisan u registar udruženja pod matičnim brojem 28015488.