Svetislav Kostić

Svetislav KostićSvetislav V. Kostić rođen 06. juna 1979 godine u Beogradu, Republika Srbija.

OBRAZOVANjE

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, 1998 – 2003.

1998. godine upisao se kao redovan student (FIB) na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (broj indeksa 98/181). Tokom studija napisao i odbranio sa odličnom ocenom 4 seminarska rada:

1. Ustavno pravo, “Američki ustav 1787”, prof. dr Olivera Vučić
2. Ustavno pravo, “Raspodela mandata”, prof. dr Olivera Vučić
3. Ekonomska politika, “Zloupotreba prava”, prof. dr Svetislav Taboroši
4. Radno pravo, “Zabrana konkurencije”, prof. dr Branko Lubarda

Pri upisu III godine studija opredelio se za privredno-pravni smer.

30. oktobra 2003 diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,22.

Beogradska otvorena škola (BOŠ), 2002 – 2003

2002 godine primljen na Glavni program Beogradske otvorene škole, koji je sa uspehom završio.

Napisao esej na temu “Tranzicija u istočno-evropskim državama” kod prof. dr. Dejana Šoškića (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Napisao rad na temu “The New Europe – Lessons Learnt from Roman Empire”, tutor dr. Stjuart Grejem. Rad je objavljen u Zborniku Beogradske otvorene škole, studentski radovi, generacija 2002/2003, broj VII.

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, 2003 – 2009

2003. godine upisao postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer finansijskopravnih nauka.

Odbranio seminarski rad na temu “Utanjena kapitalizacija” koji je povoljno ocenila prof. dr. Gordana Ilić Popov.

14. februara 2005. godine sa odlikom položio usmeni magistarski ispit.

29. aprila 2009. godine sa odlikom odbranio magistarsku tezu na temu “Pojam stalne poslovne jedinice u poreskom pravu država Jugoistočne Evrope” pred komisijom koju su činili mentor prof. dr Gordana Ilić Popov, prof. dr Mirko Vasiljević i prof. dr Boško Raičević, i time stekao akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, 2007-2008

Tokom školske 2007-2008 godine pohađao postdiplomske studije iz međunarodnog poreskog prava na New York University School of Law čime je stekao zvanje Master of Laws in International Taxation (LL.M).

STRANI JEZICI

Odlično govori i piše engleski jezik. Poseduje sledeće diplome o znanju engleskog jezika:

1. University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (decembar 2001), ocena B/B.
2. Toefl (mart 2006), 277 poena (CBT), TWE (mart 2006), ocena 4.5.

Dobro govori i piše ruski jezik

Poseduje osnovno znanje nemačkog jezika. Jula 2001. godine pohađao letnju školu nemačkog jezika, početni kurs, u trajanju od mesec dana u Beču pri institutu Cultura Wien.

RADNO ISKUSTVO

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, oktobar 2005

Od 2005 – 2009. godine zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent-pripravnik na predmetu Javne finansije i finansijsko pravo.

U oktobru mesecu 2009. godine izabran u zvanje asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu za predmet Poresko pravo.

Tokom jula meseca 2010. godine boravio na Institutu za austrijsko i međunarodno poresko pravo u Beču.

Član upravnog odbora i blagajnik Srpskog fiskalnog društva.

DELOITTE & TOUCHE D.O.O., Beograd, Srbija i Crna Gora, mart 2004 – septembar 2004; mart 2005 – septembar 2005, avgust 2008. godine

Angažovan kao poreski savetnik u sektoru Poreskih usluga u DELOITTE & TOUCHE D.O.O., Beograd, Srbija.