Balša Kašćelan – Publikacije

Radovi monografskog karaktera:

 • “Odnos parničnog i ostavinskog postupka”, Magistarski rad, Beograd, 2006. godine.
 • “Odnos redovnih pravnih lekova u parničnom i ostavinskom postupku”, doktorska disertacija, Beograd, 2008. godine.
 • “Građansko procesno pravo – Praktikum”, koautorski sa dr Monikom Milošević, Pravni fakultet, Beograd, 2006. godine.
 • “Redovni pravni lekovi u parničnom i ostavinskom postupku”, Beograd, Narodna knjiga, 2010. godine.

Članci

 • “Isključenje nužnih naslednika i nedostojnost za nasleđivanje”, Pravni život, Beograd, 10-2003.
 • “Negativna nasledna izjava – Ius Abstinendi”, Pravni život, Beograd, 10-2005.
 • “Usmeni testament (pozitivnopravne odredbe i istorijskopravna analiza)”, Zbornik Pravnog fakulteta, Pale, 2006.
 • “Pretpostavke priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka kao element pravne sigurnosti”, Pravo i Privreda, Beograd, 5-8, 2006.
 • “Zlostavljanje žene u braku”, Pravni život, Beograd, 11-2006.
 • “O mogućim aspektima delovanja javnog beležnika u ostavinskom postupku”, Pravni život, Beograd, 10-2007.
 • “O stranačkoj i parničnoj sposobnosti privrednih društava”, Pravni Život, Beograd, 11-2008.
 • “Pravni okvir lobiranja”, Izazovi evropskih integracija, Službeni glasnik, Beograd, br. 4. 2009.
 • “Svojeručno zaveštanje u italijanskom pravu”, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2010.
 • “Uloga i mesto zakona o lobiranju u političkom sistemu Srbije”, Srpska politička misao, 3/2010 str 135 -152