Nataša Petrović Tomić

Nataša Petrović TomićRođena je 13. maja 1980. u Leskovcu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1999, a diplomirala je na istom (Pravosudna nastavna grupa) 12. septembra 2003, sa prosečnom ocenom 9, 87. Proglašena je za studenta generacije 27. januara 2004. godine.

U toku osnovnih studija više puta je pohvaljivana i nagrađivana, i to: diplomom Ambasade Kraljevine Norveške, pohvalom Ministarstva pravde Republike Srbije za najbolje rezultate pokazane tokom redovnih studija; nagradom fonda “Nenad Eftimovski” za odličan uspeh iz predmeta katedre za pravno-ekonomske nauke; nagradom fonda “Dr Dragoljub Atanacković” za odličan uspeh iz predmeta katedre za krivično pravo; diplomom Univerziteta u Beogradu za izuzetan uspeh tokom studiranja.

Poslediplomske studije upisala je 2003/04. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Smer za privredno pravo). Decembra 2003. godine dodeljena joj je stipendija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine za 200 mladih talenata za magistarske studije i njihovo uključivanje u naučno-istraživačke projekte. Raspoređena je na naučno-istraživački projekat “Harmonizacija jugoslovenskog prava sa privrednim pravom Evropske unije i standardima Saveta Evrope”.

Na mesto asistenta-pripravnika za naučnu oblast Pravo osiguranja izabrana je 2005. godine. Drži vežbe i iz Trgovinskog prava.
Obavljala je funkciju sekretara Katedre za Građansko pravo u periodu od 2005. do 2007. godine; bila je član više stručnih Komisija na Fakultetu. Jedan je od osnivača Udruženja naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija, čiji je osnovni cilj harmonizacija prava u regionu jugoistočne Evrope sa pravom EU i opštim principima medjunarodnog prava – HARMONIUS i direktor Studija za Potrošačko i Pravo osiguranja pri Udruženju. Učestvovala je u radnom timu Privredne komore Srbije za izradu Kodeksa poslovne etike.
Član je Udruženja pravnika u privredi Srbije, član redakcije časopisa „Pravo i privreda“ i uređuje rubriku Novosti iz sveta osiguranja. Predavač je na specijalističkim kursevima iz oblasti Poslovnog prava u Komisiji za hartije od vrednosti. Bavi se konsultantskim poslovima. Autor je brojnih članaka iz oblasti trgovinskog prava, prava osiguranja, poslovne etike, kao i korporativnog upravljanja. Učestvovala je na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama.
20. decembra 2006. godine odbranila je sa odlikom magistarski rad pod nazivom „Osiguranje robe u međunarodnom pomorskom prevozu“, koji je objavljen 2009. godine.
Dobitnik je stipendije za doktorske studije na Max Planck Institut für ausländishes und internationales Privatrecht u Hamburgu za period jul-avgust 2008. godine.
7. februara 2011. godine sa odlikom je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog odbora akcionarskog društva“.
Govori francuski i engleski jezik, španskim se služi, a koristi i stručnu literaturu na nemačkom jeziku.
Udata je i ima dve ćerke: Andjelinu i Djurdja-Katju.