Miloš Stanković

Miloš Stanković

Rođen 18.03.1984. godine u Beogradu. Govori engleski i francuski jezik.

ŠKOLOVANjE:

 • 2002. godine upisao Pravni fakultet u Beogradu, koji je završio u maju 2007. godine sa prosečnom ocenom 9,55;
 • 2009. godine u martu mesecu završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu master studije, Građanskopravni modul – Naslednopravni podmodul sa prosečnom ocenom 10, odbranivši sa desetkom master rad pod nazivom “Nedostojnost za nasleđivanje”.
 • U školskoj 2009/2010 godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao doktorske studije, Građanskopravna naučna oblast.

RADNO ISKUSTVO:

 • Od septembra 2007. godine do septembra 2008. godine radio u Prvom opštinskom sudu u Beogradu kao sudijski pripravnik;
 • Od 01.10.2008. godine zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi. U školskoj 2008/2009 godini izvodio vežbe iz predmeta Porodično pravo i Nasledno pravo.
 • Od decembra 2009. godine zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent za Građanskopravnu užu naučnu oblast – predmet Nasledno pravo. U školskoj 2009/2010 godini izvodio vežbe iz predmeta Nasledno pravo.

NAGRADE I PRIZNANjA:

 • 2002. godine osvojio 1. mesto na konkursu Biblioteke grada Beograda za najbolji maturski rad o Beogradu koji je pisao iz Istorije na temu “Beograd u putopisima u doba turske vlasti”;
 • 2004. godine na Takmičenju u besednisštvu na Pravnom fakultetu u Beogradu osvojio 2. mesto u konkurenciji zadate teme pod naslovom “Ubi me prejaka reč”;
 • 2005. godine na istom takmičenju osvojio 2. mesto u konkurenciji zadate teme pod naslovom “Jednom Beogradskom bulevaru dao bih ime…”;
 • 2007. godine besedom “Hvala vam besmrtni junaci” pobedio u kategoriji slobodne teme i ujedno proglašen za apsolutnog pobednika na Takmičenju u besedništvu na Pravnom fakultetu u Beogradu;
 • 2004. i 2005. godine nagrađivan od strane fakulteta za odličan uspeh postignut u učenju i sticanju znanja;
 • 2007. godine osvojio nagradu Zadužbine Luka Ćelović za naučni rad “Pravna priroda ugovora u sportu”.

STIPENDIJE:

 • 2004., 2005. i 2006. godine stipendista Republike Srbije;
 • 2005. godine stipendista Grada Beograda;
 • 2006. godine stipendista EFG Eurobank .

AKTIVNOSTI:

 • 2005. godine stekao diplomu o završenom kursu ,,An Introduction to the Legal System of the U.S.”, nakon položenog ispita kod profesora Džejmsa M. Klebe, profesora Lojola Univerziteta u Nju Orleansu;
 • 2006. godine stekao diplomu o završenom kursu “Introduction into the European Union Law”, koji je pohađao kod dr Fridmana Kajnera i prof. dr. Helmuta Šretera sa Univerziteta u Hajdelbergu;
 • učesnik mnogih tribina i okruglih stolova posvećenih pravu i ekonomiji, od kojih izdvaja “Parliament and the Good Governance Principles-Organization and Operation of Parliament and Committees” u organizaciji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope;
 • 15.11.-18.11.2007. godine moderator na međunoradnoj konferenciji “Kosovo i Metohija kao globalni problem” održanoj na Pravnom fakultetu u Beogradu;
 • učesnik u izradi nacrta Konvencije o zaštiti starih i tradicionalnih zanata, koju je sa grupom studenata uspešno prezentovao pred Pododborom za kulturu Saveta Evrope u Strazburu i koja je u proceduri usvajanja od strane Komiteta ministara ove organizacije;
 • učesnik u izradi Deklaracije o proglašenju Republike Srbije za državu duhovnog prožimanja;
 • u novembru 2008. godine na pravnom savetovanju na Zlatiboru održao predavanje o ugovorima u sportu.