Ivana Dragić

Ivana DragićMesto i vreme rođenja
Mostar,BIH,15. februar 1986.

Obrazovanje
U Beogradu završila osnovnu školu i VI Beogradsku gimnaziju kao đak generacije, istodobno učesnik raznorodnih takmičenja na okružnom, te republičkom nivou uz zapažen uspeh. Septembra 2009. godine okončala osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,61. Oktobra iste godine upisala doktorske studije na pomenutom fakultetu opredelivši se za međunarodno-privatnopravnu naučnu oblast (MPPNO).

Tokom prve godine osnovnih studija sa ostvarenom prosečnom ocenom 10 (deset) dodeljena joj je pohvalnica na svečanosti povodom dana Sv.Save za postignut izuzetan uspeh.Po pribavljenom posebnom ovlašćenju dekana Pravnog fakulteta za vreme druge godine studija polagala ispite iz naredne ili tekuće godine u redovnim,odnosno apsolventskim ispitnim rokovima. Pohađala studijske grupe iz predmeta: Opšta pravna istorija (prof.dr. Sima Avramović-doc.dr.Vojislav Stanimirović), Krivično pravo (doc.dr. Nataša Delić),Međunarodni odnosi,Evropsko pravo i međunarodne organizacije (prof.dr. Branko Rakić), Građansko procesno pravo (doc.dr. Monika Milošević).

Zahvaljujući učešću u studijskoj grupi dr.Rakića,usavršila profesionalno i praktično poznavanje međunarodnopravne materije,osobito prava Evropske unije (spoljna politika i odbrana; ljudska prava; međunarodni odnosi; spoljna trgovina; pravo konkurencije; poslovno pravo; radno pravo; institucionalno pravo EU; monetarna, ekonomska i budžetska politika EU) i prava Saveta Evrope.

Za vreme studija izradila i sa uspehom odbranila seminarske radove iz sledećih oblasti:

  • Opšta sociologija “Socijalna patologija,izražajni modaliteti”,
  • Opšta pravna istorija “Osvrt na klasično ropstvo iz vizure savremenog čoveka”,
  • Nacionalna istorija države i prava “Ustanička Srbija-istorijski izvori”.

Aktivnosti

Godinama član Forum Romanum-a,organizacije koja okuplja pasionirane poznavaoce Rimskog prava i koja postoji pod okriljem Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Aktivno pohađala seminar o zakonu,zakonodavstvu i zakonodavnoj politici (uključujući simulaciju evropske diplomatske prakse na engleskom jeziku), održan u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Novembra 2009.godine,na Zlatiboru,pod okriljem Harmonius akademije prava,održala predavanje na temu ” Zaštita intelektualne svojine,zaštita žiga u EU”,u kontekstu usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa onim koje propagira EU.

Profesionalni profil i interesovanja

Poseduje dokazane sposobnosti za usavršavanje i adaptaciju na radno okruženje. Opširno poznavanje nauke i prakse medjunarodnog prava, odnosno nacionalnih i evropskih normativnih okvira. Sposobna za efektivno planiranje i organizaciju. Vešta u samostalnom ispunjavanju dužnosti i posvećena radu i u timskom okruženju.

Odgovorna i željna dokazivanja,intelektualno radoznala.

Sa osobenim interesovanjem prati aktelnosti iz međunarodnopravne oblasti i posredstvom svojih angažmana nastoji tretirati pomenutu problematiku.

Poznavanje jezika

Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika (uverenje Instituta za strane jezike-Beograd). Dobro poznavanje francuskog i solidno poznavanje španskog jezika, uz kontinuirano učenje i usavršavanje.

Od decembra 2010. godine zaposlena na Fakultetu za državnu upravu i administraciju pod okriljem Megatrend univerziteta kao asistent na predmetima Međunarodno javno pravo i Međunarodno privatno pravo.