Bojan Milisavljević

Bojan MilisavljevićDr Bojan Milisavljević rođen je 25. avgusta 1975. godine u Travniku. Osnovnu školu završio je u Topoli, a gimnaziju društveno – jezičkog smera u Aranđelovcu. Pravni fakultet u Beogradu upisao je školske 1994./95. godine, a diplomirao je u junu 1999. godine. Iste godine upisao je poslediplomske studije smera Međunarodno pravo, i zasnovao radni odnos na Institutu za međunarodnu politiku i privredu kao istraživač pripravnik. Marta 2000. godine položio je Metodologiju pravnih i društvenih nauka sa ocenom 10 (deset). U toku rada na Institutu obavio je i naučno – istraživačku praksu pod nazivom «Anglosaksonski praksa – sukcesija država i sukcesija odgovornosti» pod mentorstvom prof. dr Milenka Kreće. Od oktobra 2000. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu u zvanju asistenta – pripravnika iz predmeta Međunarodni odnosi, a izvodio je i vežbe iz predmeta Međunarodno javno pravo.

Bio je Sekretar Katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose od 2000. do kraja 2002. godine. Usmeni magistarski ispit, mr Bojan Milisavljević, položio je sa odlikom 28. juna 2002. godine.

Od 10. decembra 2002. godine do 10. avgusta 2003. godine nalazio se na odsluženju vojnog roka, gde je završio Školu rezervnih oficira i stekao oficirski čin. Magistarsku tezu pod nazivom «Nove mirovne misije Organizacije Ujedinjenih nacija» odbranio je sa odlikom 16. marta 2005. godine, a 2007. godine novelirana verzija teze je izdata od strane Pravnog fakulteta. Govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Učestvovao je na nekoliko naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog karaktera, a organizovao je i nekoliko poseta studenata kancelariji Saveta Evrope i Instituta Servantes. Decembra 2004. godine u organizaciji WUS Austrije bio je u ulozi sudije na nacionalnom takmičenju studenata u simulaciji rada Međunarodnog suda pravde. Sproveo je obuku grupe studenata koja je učestvovala na IV nacionalnom takmičenju iz međunarodnog humanitarnog prava u organizaciji Komiteta Crvenog krsta održanom u aprilu 2005. godine. Bio je član Saveta pravnog fakulteta 2002. godine, a član je i aktuelnog Saveta fakulteta od 2004. godine. Sekretar je Centra za edukaciju i konsalting Pravnog fakulteta, kao i član Komisije za udžbenike Pravnog fakulteta. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Rezerve na višestrane normativne ugovore u međunarodnom pravu” odbranio je sa odlikom septembra 2008. godine. Aprila 2009. godine izabran je za docenta za Međunarodno pravnu naučnu oblast predmet Međunarodno javno pravo.

Na osnovnim studijama izvodi nastavu iz predmeta Međunarodno javno pravo, Pravo evropskih integracija i Međunarodne odnose. Na master studijama izvodi nastavu iz Međunarodnog javnog prava i Diplomatskog i konzularnog prava. Više godina angažovan je na master studijama iz Prava Evropske Unije koje su organizovane u sklopu TEMPUS projekta. Autor je većeg broja radova iz oblasti međunarodnog prava i prava evropskih integracija.