Bojan Milisavljević – Publikacije

Knjige

 • “Nove mirovne misije Organizacije Ujedinjenih nacija”, monografija izdata od strane Pravnog fakulteta, 217 stanica;
 • “Pravo Evropske Unije”, Visoka hotelijerska škola, udžbenik, koautorski rad sa dr Slavoljubom Vićićem, Beograd 2010. godina, 296 stranica;
 • “Rezerve na višestrane normativne ugovore u međunarodnom pravu”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010. godina, 276 stranica;

Članci

 • Sistem osnivanja osiguravajućih organizacija, Pravo i privreda (časopis za privredno-pravnu teoriju i praksu), broj 5-8 iz 2000. godine, 748-763.
 • Anglo – saksonska praksa: sukcesija država i sukcesija odgovornosti, naučno – istraživačka praksa, nalazi se u biblioteci Pravnog fakulteta.
 • “Američki interesi u Evroazijskom regionu”, analitički prikaz dela Zbignjeva Bžežinskog “Velika šahovska tabla”, Vojno delo br. 2 iz 2001. godine, str. 186-198.
 • “Odnos Saveta bezbednosti i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u mirnom rešavanju sporova”, Pravni život (časopis za pravnu teoriju i praksu), broj 12 iz 2003. godine, str. 421-433.
 • “Prikaz diskusije sa okruglog stola na temu “Međunarodno pravo i komandna odgovornost”, Arhiv za pravne i društvene nauke, broj 4. iz 2003. godine, str. 495-507.
 • “Preventivna diplomatija i prevencija sukoba u sistemu Ujedinjenih nacija”, Pravni život (časopis za pravnu teoriju i praksu), broj 12 iz 2004. godine, str. 441 – 455.
 • “Rimski statut i osoblje novih mirovnih misija Organizacije Ujedinjenih nacija”, Udruženje za međunarodno krivično pravo, međunarodni naučni skup, Tara, maj 2005. godine, str. 459 – 473.
 • “Sistem autorizacije – saradnja prilikom sprovođenja novih mirovnih misija», Pravni život (časopis za pravnu teoriju i praksu), broj 12 iz 2005. godine, str. 439-453;
 • “Izvesne napomene u vezi osoblja novih mirovnih misija Organizacije Ujedinjenih nacija», Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2006. godine, str. 455 – 468;
 • “Parlamentarna skupština Saveta Evrope”, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 2 iz 2006. godine, str. 274 – 280;
 • “Radnopravni položaj zaposlenih u Evropskoj Uniji”, Hotel link, broj 11, 2008., 179 – 186;
 • “Pojam interpretativnih deklaracija u Međunarodnom javnom pravu i njihovo razlikovanje od drugih jednostranih izjava na ugovore”, Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu), broj 14 iz 2008. godine, str. 553 – 573;
 • “Predmet i cilj ugovora u međunarodnom javnom pravu”, Pravni život (časopis za pravnu teoriju i praksu), broj 13 iz 2008. godine, str. 623 – 643;
 • “Reservations to the Council of Europe Conventions, Focusing the Reservations to the 1951 European Convention on Human Rights”, Revija za evropsko pravo, broj iz 2008. ali je zbog kašnjenja izašao u toku 2009. godine, str. 77-95;
 • “Uslovi punovažnosti rezervi na višestrane ugovore u međunarodnom pravu”, Pravni život (časopis za pravnu teoriju i praksu), broj 13 iz 2008. godine, str. 1121-1133;
 • “Normativni ili pravno stvarajući ugovori u međunarodnom pravu”, Pravna riječ (časopis za pravnu teoriju i praksu), broj 20 iz 2009. godine, str. 741-751;
 • “Razvoj međunarodnog humanitarnog prava, promenjena priroda oružanih sukoba i uloga ad hoc Tribunala”, Pravni život (časopis za pravnu teoriju i praksu), iz 2010. godine, koautorski rad sa doc. dr Milanom Palević;