Nataša Petrović Tomić – Publikacije

I Dela monografskog karaktera:

 • 1. Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog odbora akcionarskog društva, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011 (str. 387)
 • 2. Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog odbora akcionarskog društva, doktorska disertacija odbranjena sa odlikom na Pravnom fakultetu u Beogradu, 2011 (str. 393)
 • 3. Osiguranje robe u međunarodnom pomorskom prevozu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009 (str. 270)
 • 4. Osiguranje robe u međunarodnom pomorskom prevozu, magistarski rad odbranjen sa odlikom na Pravnom fakultetu u Beogradu, 2006 (str. 283)
 • II Članci u zbornicima:

 • 1. „Odgovornost i osiguranje drumskog prevozioca po CMR konvenciji“, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (2013), Vuk Radović (ured.), Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 2013, str. 337-371.
 • 2. „O nekim oblicima zaštite korporativnih direktora od odgovornosti“, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (2012), Vuk Radović (ured.), Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 2012, str. 118-144.
 • 3. „O obeštećenju direktora kompanija“, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (2011), Vuk Radović (ured.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011, str. 489-514
 • 4. „Uticaj osiguranja od odgovornosti direktora na treći agencijski problem“, Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razvoja prava osiguranja, XII savetovanje, Palić, 2011, str. 301-319
 • 5. „Directors’ and Officers’ Liability Insurance and Corporate Governance: Mutual Influences – Comparative Experiences as a Model for Serbian Law“, Private Law Reform in South East Europe, Liber amicorum Christa Jessel-Holst, M. Vasiljević, R. Kulms, T. Josipović, M. Stanivuković (edit.), Faculty of Law, University of Belgrade, 2010, str. 221-231.
 • 6. „Medijacija u osiguranju“, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, Vol. 31, br. 1/2010, str. 475-493.
 • 7. „Uticaj osiguranja od odgovornosti direktora na prvi agencijski problem“, Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije (zbornik radova), XI savetovanje, Palić, 2010, str. 339-356.
 • 8. „Stepen otvorenosti tržišta osiguranja Srbije nakon donošenja Zakona o osiguranju“, Zbornik radova sa savetovanja na Paliću, Udruženje za pravo osiguranja, 2005.
 • III Članci u časopisima:

 • 1. „Odgovornost direktora za štetu po Zakonu o privrednim društvima“, Pravo i privreda, br. 4-6/2014, 130-147.
 • 2. „Nepravične klauzule i Principi evropskog ugovornog prava osiguranja“, Evropska revija za pravo oisguranja, br. 2/2014, 44-51.
 • 3. „Osiguranje života vezano za investicione fondove“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1/2013, 122-148.
 • 4. „Narušavanje konkurencije u osiguranju restriktivnim sporazumima“ (koautor sa Z. Tomić), Pravo i privreda, br. 7-9/2013, str. 13-51.
 • 5. „Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata – Srpska verzija novog oblika obaveznog osiguranja“, Tokovi osiguranja, Časopis za teoriju i praksu osiguranja, br. 3/2012, str. 17-40.
 • 6. „Odnos osiguranja od odgovornosti direktora i pravila poslovne procene“, Pravni život, br. 11/2012, tom III, str. 429-447.
 • 7. „Neka aktuelna pitanja Nacrta Zakona o osiguranju“, Pravni informator, br. 10/2012, str. 37-41.
 • 8. „Ovlašćenja Narodne banke Srbije kod stečaja društava osiguranja“ (koautor sa Z. R. Tomić), Pravo i privreda, br. 7-9/2012, str. 406-435.
 • 9. „Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokara“, Pravni život, br. 10/2011, str. 835-864.
 • 10. „O licenciranju kandidata za članove organa društava osiguranja – osvrt na odluke Ustavnog suda Srbije“, (koautor sa Z. R. Tomić), Pravo i privreda, br. 4-6/2011, str. 91-112.
 • 11. „Klauzule Instituta za osiguranje robe iz 2009. godine – Poredjenje Klauzula Instituta iz 1982. i 2009. godine sa komentarom“, Revija za pravo osiguranja, br. 4/2010, str. 28-37.
 • 12. „Osiguranje robe po Incoterms transportnim klauzulama – sa posebnim osvrtom na CIF i FOB klauzulu“, Pravni život, br. 11/2009.
 • 13. „Izdavanje i oduzimanje dozvola za rad osiguravajućim društvima“ (koautor sa Z. R. Tomić), Pravo i privreda, br. 5-8/2009, Beograd, str. 185-215.
 • 14. „Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave kompanija“, Anali, br. 2/2008, Beograd, str. 181-199.
 • 15. „Osiguranje od šteta usled mana i prirodnih svojstava robe“, Tokovi osiguranja, br. 1-2/2008, Beograd, str. 20-26.
 • 16. „Poslovna etika i OECD Principi korporativnog upravljanja – neka opšta razmatranja“, Pravo i privreda, br. 5-8/2008, Beograd.
 • 17. „Business Ethics of Foreign Investors“, Pravo i privreda, br. 1-4/2008, Beograd
 • 18. „Ugovorena vrednost u kargo osiguranju“, Pravni život, br. 10/2007, Beograd
 • 19. „Poslovna etika investitora“, Pravo i privreda, br. 5-8/2007, Beograd, str. 840-851.
 • 20. „Kodeks poslovne etike – doprinos moralizaciji poslovnih odnosa u uslovima tranzicionog okruženja“, Pravni život, br. 11/2006, Beograd, str. 337-355.
 • 21. „Međunarodni dokumentarni akreditiv i mesto kargo osiguranja u njemu“, Pravo i privreda, br. 5-8/2006, Beograd, str. 807-822.
 • 22. “Međunarodno osiguranje od autoodgovornosti (sa posebnim osvrtom na direktive EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štete od upotrebe motornih vozila)”, Pravo i privreda, br. 1-4/2006, Beograd, str. 84-102.
 • 23. “Osnivanje stranih društava za osiguranje i ogranaka stranih društava kao oblik stranih ulaganja nakon donošenja Zakona o osiguranju”, Pravni život, br. 10/2005, Beograd.
 • 24. „Osiguranje revizora od odgovornosti“, Pravo i privreda, br. 9-12/2004, Beograd, str. 141-159.
 • IV Komentari sudske prakse

 • 1. „Neustavnost oduzimanja dozvola za rad društvima osiguranja iz razloga koji nisu izričito propisani zakonom“, Pravo i privreda, br. 9-12/2009, str. 73-78.
 • V Prikazi

 • 1. Max Haller, Organhaftung und Versicherung, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit und ihre Versicherbarkeit unter besonderer Berücksichtigung der D&O-Versicherung, Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen, 2008, Anali, br. 2/2009, str. 332-337.
 • VI Prilozi

 • 1. „Pravo osiguranja“, Pravo i privreda, br. 1-3/2012, str. 173-179.
 • 2. „Pravo osiguranja“, Pravo i privreda, br. 10-12/2011, str. 163-172.
 • 3. „Pravo osiguranja“, Pravo i privreda, br. 1-3/2011, str. 176-183.
 • 4. „Pravo osiguranja“, Pravo i privreda, br. 10-12/2010, str. 219-229.
 • 5. „Pravo osiguranja“, Pravo i privreda, br. 1-3/2010, str. 190-196.
 • 6. „Pravo osiguranja“, Pravo i privreda, br. 9-12/2009, str. 97-107.
 • 7. „Pravo osiguranja“, Pravo i privreda, br. 9-12/2008, str. 151-156.