Milena Đorđević

Milena ĐorđevićRođena 7. oktobra 1977. godine u Beogradu (devojačko prezime: Milutinović), gde je završila osnovnu i srednju školu (XIII gimnaziju) sa najvišom prosečnom ocenom. Pravni fakultet u Beogradu upisala je školske 1996/97. godine, a diplomirala na privredno-pravnom smeru septembra 2000. godine kao student generacije, sa prosečnom ocenom 10. Iste godine upisala je i poslediplomske studije, smer: međunarodno privredno pravo, i specijalističke studije iz oblasti ugovora u međunarodnoj trgovini. 2001. godine, kao stipendista američke vlade, odlazi na poslediplomske studije u SAD, Pravni fakultet Univerziteta u Pitsburgu, gde je maja 2002. godine magistrirala sa odlikom (Magna Cum Laude). Avgusta 2001. godine završila je i specijalističke studije iz oblasti zaštite životne sredine na AAOM-u, sa odličnim uspehom. Leta 2005. i januara 2008. godine boravila je na Max-Plank Institutu za međunarodno privatno i strano pravo u Hamburgu kao njihov stipendista radi istraživanja za njenu doktorsku disertaciju.

Tokom studija bila je stipendista više domaćih i inostranih fondacija. Za odličan uspeh nagrađivana je kako u zemlji tako i u SAD. Govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Po završetku studija, godinu dana radi kao advokatski pripravnik u Beogradu. Leta 2002. godine provela je tri meseca na praksi u pravnom odeljenju američke kompanije Westinghouse Electric Co. u Pitsburgu, a od oktobra 2002. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu u Beogradu u zvanju asistenta-pripravnika, odnosno asistenta na predmetu Međunarodno privredno pravo. Dve godine učestvovala je u izvođenju vežbi i iz Prava osiguranja, a trenutno je angažovana i u nastavi na master studijama iz evropskih integracija, koja se održava na engleskom jeziku, na predmetima Practical Skills-Legal English i EU Trade Policy and the World. Bavi se i konsultantskim poslom (radila za USAID, PLAC, GTZ, IFC i druge međunarodne organizacije). Arbitar je na listi arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije i Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore. 2010. godine je u svojstvu gostujućeg profesora učestvovala u izvođenju nastave na predmetu Međunarodna trgovinska arbitraža na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, SAD.

Na Fakultetu, sa kolegom prof. dr Vladimirom Pavićem više godina priprema i vodi tim studenata IV godine i apsolvenata na međunarodno takmičenje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot iz oblasti Prava međunarodne prodaje i Arbitražnog prava, koje se svake godine održava u Beču, na kojem naš Fakultet već niz godina postiže sjajne rezultate. Takođe, jedan je od organizatora međunarodnog studentskog takmičenja Belgrade Open Pre-Moot i član organizacionog odbora za organizaciju međunarodne konferencije iz arbitražnog prava – Belgrade Arbitration Conference.

Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, na kojima je održala više stručnih predavanja na srpskom i engleskom jeziku.

Obavljala je funkciju sekretara biltena Pravnog fakulteta – Acta Diurna u periodu od oktobra 2004. do decembra 2008. godine, bila je član više stručnih Komisija na Fakultetu, član Saveta Pravnog fakulteta, a od maja 2005. godine i pravni savetnik Tokio fonda Univerziteta u Beogradu. Član je upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije i član redakcije časopisa Pravo i privreda. Osnivač je i član upravnog odbora Centra za ekološki razvoj, nevladine organizacije iz Beograda, osnivač Udruženja naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija – HARMONIUS i direktor studija za Međunarodno privredno pravo i Arbitražno pravo pri Udruženju, član Fondacije Radomir Lukić, fondacije Osmeh na dar i alumni udruženja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i alumni udruženja Univerziteta u Beogradu. Takođe, član je Međunarodne advokatske komore (International Bar Association), Udruženja za međunarodno ekonomsko pravo (Society for International Economic Law), udruženja žena u arbitraži (Arbitral Women), ICC foruma mladih arbitara (ICC Young Arbitrators Forum), Međunarodne arbitražne grupe mladih pri Londonskom međunarodnom arbitražnom sudu (LCIA Young International Arbitration Group), Švajcarskog arbitražnog udruženja za pravnike mlađe od 40 godina (ASA below 40) i međunarodnog Moot alumni udruženja (Moot Alumni Association).

1991. godine završila je baletsko-muzičku školu (svira klavir), a 1995. godine bila je juniorski šampion Srbije i vicešampion Jugoslavije u veslanju.

Udata je i ima sina Rastka.