Krivično pravo

Članci

Vanja Bajović

 • Načelo utvrđivanja materijalne istine, Pravni život (predato za objavljivanje)
 • Therapeutic Jurisprudence and Problem-Solving Courts, Crimen (predato za objavljivanje)
 • Pravno lice kao okrivljeni u krivičnom postupku, Pravo i privreda, br. 4-6/2010, Godina XLVII, Udruženje pravnika u privredi Srbije, Beograd, 2010, str. 488- 503
 • Sporazum o priznanju krivice, Revija za kriminologiju i krivično pravo vol. 47 br.3, 2009., str. 319- 333
 • Searching for corruption in Serbia, sa van Duyne P i dr., Journal of Financial Crime, Vol. 17 num. 1, 2010, str. 22- 46
 • Ekstradicija (u) SAD-u, u zborniku”Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja” III deo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2009., str. 287-302 (ISBN 978-86-7630-202-4) , Urednik: Prof. dr Đorđe Ignjatović
 • Položaj i ovlašćenja tužioca u SAD-u, Branič, Godina CXXII, Br 1, Advokatska komora Srbije, Beograd, 2009., str. 131-146
 • Pravo na odbranu ćutanjem, Pravni život br.10, tom II, knjiga 520, godina LVII, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, 2008., str. 5-17 (ISSN 0350-0500)
 • Pretpostavka nevinosti i sloboda štampe, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, godina LVI, br. 1, 2008, Pravni fakultet, Beograd, 2008., str. 194-210 (ISSN 0003-2565, COBISS.SR-ID 6016514)
 • Usklađivanje posebnih dokaznih radnji sa novim Ustavom Republike Srbije, u zborniku Usaglašavanje krivičnog zakonodavstva sa Ustavom Srbije, Udruženje za krivično pravo Srbije, Beograd, 2008., str. 99-114 (ISBN 978-86-86861-0-6, COBISS.SR-ID 147132428) Urednik: Prof. dr Đorđe Lazin
 • Restorative Justice and Mediation in Criminal Procedure, u zborniku”Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja” II deo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2008., str. 241-253 (ISBN 978-86-7630-120-1, COBISS.SR-ID 1510579320350-0500) Urednik: Prof. dr Đorđe Ignjatović
 • Medijacija u krivičnom postupku, Pravni život br.10, tom II, knjiga 510, godina LVI, Beograd, 2007., str. 121-132 (ISSN 0350-0500)
 • Electronic Monitoring and House Arrest in the Criminal Justice Systems, u zborniku Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja-I deo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2007., str. 213-222, (ISBN 978-86-7630-071-6, COBISS.SR-ID 142130444)
 • Ubrzani postupak, Bilten Okružnog suda u Beogradu, broj 74/2006, Beograd, 2006., str. 37-46 (ISSN 0351-0247, COBISS.SR-ID 15961858)
 • Položaj i zaštita svedoka saradnika, Pravni život, broj 9/2006, Godina LV, Knjiga 501, str. 1177-1189
 • Sukob zakona u Sajberspejsu – (ne)mogućnosti državno-pravnog regulisanja Interneta, Pravo i privreda, br.5-8/2005
 • Sajber kriminal- izazov kompjuterske ere, Bilten Okružnog suda u Beogradu, broj 68/2005, Beograd, 2005., str. 59-71 (ISSN 0351-0247, COBISS.SR-ID 15961858)
 • Procesne garancije osumnjičenih i okrivljenih u krivičnim postupcima na nivou Evropske Unije, Prilozi projektu ”Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU (pravni, ekonomski i sociološki aspekti)”, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Beograd, 2005 str. 384-396 (ISBN 86-7630-029-1)
 • Krivična odgovornost pravnih lica