Knjige i brošure


Godišnjak ustavnog prava 2016. Vol. 1 / Jahrbuch für Varfassungsrecht 2016 Vol.1 
download

Zbornik - PROCES PREOBRAZBE HRVATSKOGA VISOKOOBRAZOVNOG SUSTAVA
dr Nataša Hadžimanović (koautor) PROCES PREOBRAZBE HRVATSKOGA VISOKOOBRAZOVNOG SUSTAVA download

 

g
dr Vuk Radović MERE ODBRANE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA OD PREUZIMANjA KONTROLE

gfg
mr Mirjana Marković UGOVOR O MEĐUPOVEZIVANjU TELEKOMONIKACIONIH MREŽA

nn
mr Nenad Tešić REGISTROVANA ZALOGA

hh
mr Vanja Bajović SPORAZUM O PRIZNANjU KRIVICE Plea bargaining – a comparative view

hh
dr Bojan Milisavljević Nove mirovne misije Organizacije Ujedinjenih nacija

Brošure

 • Registrovana zaloga, Beograd 2007, str. 279.
 • “Mere odbrane akcionarskog društva od preuzimanja kontrole”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd, 2008 (XXI, 514 str.), prerađena i dopunjena doktorska disertacija
 • “Mere odbrane akcionarskog društva od preuzimanja kontrole”, doktorska disertacija odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2007 (583 strane)
 • “Posebni stečajni postupci” i “Posebne likvidacije” u Priručniku za stečajne upravnike, Intermex, Beograd, 2006, str. 360-383 i 432-436
 • “Individualni stečaj”, Dosije, Beograd, 2006 (316 strana), prerađen i dopunjen magistarski rad
 • “Stečaj nad imovinom fizičkog lica”, magistarski rad odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2003 (292 strane)
 • “Korporativno upravljanje – priručnik (dopunjeno izdanje)”, International Finance Corporation, Beograd, 2008 (459 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu
 • “Corporate Governance – Manual (updated edition)”, International Finance Corporation, Beograd, 2008 (459 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu na engleskom jeziku
 • “Korporativno upravljanje – priručnik”, International Finance Corporation, Beograd, 2007 (180 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu
 • “Corporate Governance – Manual”, International Finance Corporation, Beograd, 2007 (178 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu na engleskom jeziku
 • “Korporativno upravljanje – drugi deo (zbornik radova)”, urednik sa prof. dr Mirkom Vasiljevićem, Univerziteta u Beogradu Pravni fakultet, 2009 (437 strana)
 • “Korporativno upravljanje – zbornik radova”, urednik sa prof. dr Mirkom Vasiljevićem, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008 (330 strana)
 • Mirjana Marković, Ugovor o međupovezivanju javnih telekomunikacionih mreža, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Službeni glasnik RS, 2008, 308 strana (dopunjen magistarski rad)
 • “Odnos parničnog i ostavinskog postupka”, Magistarski rad, Beograd, 2006. godine.
 • “Odnos redovnih pravnih lekova u parničnom i ostavinskom postupku”, doktorska disertacija, Beograd, 2008. godine.
 • “Građansko procesno pravo – Praktikum”, koautorski sa dr Monikom Milošević, Pravni fakultet, Beograd, 2006. godine.
 • “Redovni pravni lekovi u parničnom i ostavinskom postupku”, Beograd, Narodna knjiga, 2010. godine.
 • Ugovori Srbije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – pravni okvir i tumačenje, Beograd, 2009, (koautorski sa prof. dr Dejanom Popovićem)
 • Sporazum o priznanju krivice- uporedno-pravni prikaz, Pravni fakultet, Beograd, 2009 (ISBN 978-86-7630-213-0)
 • Izmene i novine zakonika o krivičnom postupku iz 2006. u poređenju sa Zakonikom o krivičnom postupku iz 2001. godine”, sa Škulić M., Službeni glasnik, Beograd, 2007, (ISBN 978-86-7549-656-4, COBISS.SR-ID 140353804)
 • “Nove mirovne misije Organizacije Ujedinjenih nacija”, monografija izdata od strane Pravnog fakulteta, 217 stanica;
 • “Pravo Evropske Unije”, Visoka hotelijerska škola, udžbenik, koautorski rad sa dr Slavoljubom Vićićem, Beograd 2010. godina, 296 stranica;
 • “Rezerve na višestrane normativne ugovore u međunarodnom pravu”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010. godina, 276 stranica;